مزرعه کروکودیل

صفحه اصلی » مزرعه کروکودیل

مزرعه کروکودیل

 

مزرعه کروکودیل نوپک قشم در جزیره هنگام قرار دارد این مزرعه تنها مرکزی در ایران و خاورمیانه است که  تکثیر و پرورش کروکودیلها درآن مصنوعی انجام می شود. در این مزرعه کروکودیلهای مولد نگهدای شده و دارای امکانات لازم برای تفریخ تخم کروکودیلها و فضا مناسب برای نگهداری از بچه کروکودیلهاست.

این مزرعه در سال ۱۳۸۹ در جزیره هنگام به بهره برداری رسید . در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار تکثیر مصنوعی کروکودیلها در آن انجام شده و مزرعه به تولید رسید.

مزرعه نوپک در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به عنوان کارآفرین برتر استان هرمزگان در بخش کشاورزی شناخته شد . در سال ۱۳۹۴ نیز در جشنواره ملی امتنان وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان کارآفرین برتر کشور در بخش کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفت.

در حال حاضر امکان بازدید عمومی از مزرعه وجود ندارد ولی در آینده نزدیک این مزرعه برای بازدید عمومی بازگشایی می شود.